نظرسنجی

نظر سنجی ویژه مراجعین
شرایط فضای انتظار آزمایشگاه(صندلی، آبخوری، تهویه و نور...)
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
بد
شرایط فضای نمونه گیری
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
بد
شرایط سرویس های بهداشتی(در صورت عدم استفاده می توانید پاسخ ندهید)
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
بد
نظافت کلی آزمایشگاه
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
بد
شیوه نوبت دهی و رعایت نوبت در پذیرش و نمونه گیری
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
بد
نحوه برخورد همکاران ما در پذیرش
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
بد
مدت زمان انتظار برای پذیرش
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
بد
طریقه دریافت اطلاعات بیمار
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
بد
معطلی پس از پذیرش تا نمونه گیری
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
بد
راهنمایی های ارائه شده در خصوص نمونه گیری هایی که برای شما انجام می شود
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
بد
دقت و نحوه پرسش همکاران پذیرش و نمونه گیری در خصوص رعایت شرایط قبل از نمونه گیری
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
بد
دقت و نحوه پرسش همکاران پذیرش یا نمونه گیری در خصوص شرح حال بالینی شما
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
بد
نحوه برخورد همکاران ما در نمونه گیری
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
بد
مهارت همکاران ما در بخش نمونه گیری
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
بد
نحوه برخورد همکاران ما در صندوق
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
بد
نحوه برخورد به هنگام جوابدهی
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
بد
حضور فرد مسئول پاسخگو به سوالات و ارائه مشاوره
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
بد
آماده بودن جواب و عدم معطلی
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
بد
زمان جوابدهی
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
بد
نحوه ارائه اطلاعات درخواستی در خصوص آزمایشگاه و امکانات آن
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
بد