سوالات متداول

Frequently Asked Questions

بهترین زمان برای دادن آزمایش چ ...

...

آیا آزمایشات مربوط به تیروئید ...

...

آیا دریافت یک نتیجه خارج از مح ...

...

چه عواملی می توانند در نتیجه آ ...

...

چه آزمایش هایی ناشتا بودن نیاز ...

...

آیا جهت آزمایش ادرار ناشتایی ل ...

...

اگر برای انجام آزمایش٬ ناشتا ...

...

آیا برای آزمایش VD3 (ویتامین ...

...

مدت زمان ناشتایی در مورد نوزا ...

...

برای انجام آزمایش قند خون دو ...

...

زمان مجاز برای تحویل نمونه ها ...

...

جمع آوری صحیح ادرار 24 ساعته ...

...

چرا باید آزمایش خود را مجددا ت ...

...

آیا آزمایشگاه می تواند در مور ...

...