بخش انعقاد

بخش های آزمایشگاه

مسئول بخش:

خانم  نجمه قانی(کارشناس علوم آزمایشگاه و کارشناس ارشد میکروبیولوژی)

همکاران:

خانم دکتر سمیرا امیرخانی ( دکترا بافت شناسی مقایسه ای)

خانم نیلوفر باقری( کارشناس ارشد میکروبیولوژی)

خانم راضیه نیکوزاد(کارشناس ارشد میکروبیولوژی)