بخش پذیرش

بخش های آزمایشگاه

مسئول بخش:

خانم بهاره پردل

همکاران:

خانم بهناز موسویان( کارشناس ارشد بیوشیمی)

خانم بهنوش موسویان( کاردان کامپیوتر)

خانم مینا کریمزاده( کارشناس علوم آزمایشگاه)

خانم آزیتا افضل کوهی

 شیفت عصر بعداز ظهر:

 خانم پروانه نورایی( کارشناس ارشد جنین شناسی)

خانم مینا اسلامی