بخش میکروب شناسی

بخش های آزمایشگاه

مسئول بخش:

میترا خسروی(کارشناس آزمایشگاه)

همکاران:

خانم فرشته کیانی

خانم راضیه نیکوزاد( کارشناس ارشد میکروبیولوژی)