بخش الایزا و سرولوژی

بخش های آزمایشگاه

مسئول بخش:

خانم مریم احمدی( کارشناس علوم آزمایشگاه)

همکاران:

خانم نیلوفر باقری(کارشناس ارشد میکروبیولوژی)