بخش پاتولوژی و سیتولوژی

بخش های آزمایشگاه

مسئول بخش:

خانم دکتر ماندانا مقنی(مسئول فنی آزمایشگاه)

همکاران:

جناب آقای نگهدار ریاحی

 

معرفی بخش

 

انجام کلیه آزمایشات مربوط به تشخیص نوع بافت،  انجام تست های پاتولوژی در اسرع وقت.