بخش الکتروفورز

بخش های آزمایشگاه

در بخش الکترو فورز هموگلوبین الکترو فورز و پروتئین الکتروفورز انجام می گرددو آزمایش HbA1C، به روش HBLC می باشد

مسئول بخش:

 خانم زهرا امیرخانی (دکترای پاتولوژی تشریحی)

همکاران:

خانم مهرنوش صفرپور(دکترای سلولی تکوینی)