پانل چکاب کودکان

ویژه مراجعین
portfolio image

تست های ارزیابی کم خونی
تست های ارزیابی التهابات و عفونت ها
تست های ارزیابی دیابت نوع 1
تست های ارزیابی چاقی و اضافه وزن 
تست های ارزیابی عملکرد تیروئید 
تست های ارزیابی رشد
ارزیابی مسمومیت با سرب