پانل چکاب بانوان

ویژه مراجعین
portfolio image

تست های ارزیابی کم خونی 
تست های ارزیابی دیابت 
 تست های ارزیابی عملکرد کبد 
 تست های ارزیابی عملکرد کلیه و مجاری ادراری 
 تست های ارزیابی سلامت قلب و عروق
 تست های ارزیابی وضعیت استخوانی 
 تست های ارزیابی عملکرد غدد درون ریز 
 غربالگری عفونت ها پیش از بارداری 
 تومورمارکرها 
 ارزیابی بیماری های خودایمن