ممیزی

portfolio image

تیم ممیزی آزمایشگاه امروز 1396/10/5 بازیدی از بخش بیوشیمی آزمایشگاه داشتند و تمامی مراحل انجام کنترل کیفی در این بخش مورد بررسی قرار گرفت.