دستورالعمل نمونه‌گیری و انتقال آزمایش‌های انعقادی (خارج از آزمایشگاه)

ویژه مراجعین
portfolio image

 

ارسال نمونه هایی  شامل  ,PT , PTT, D.dimer  C.B.C     

 

 

1-    نمونه حتماً در لوله‌های مخصوص آزمایشگاه ، که در اختیار شما قرار داده شده گرفته شود.

2-    نمونه می‌بایست از دستی که به سرم ، انژیوکت هپارینه متصل نمی‌باشد، جمع آوری گردد.

3-    پس از نمونه‌گیری لوله مورد نظر چند بار با وارونه کردن آرام مخلوط گردد. ( حدود یک دقیقه)

4- به محض نمونه‌گیری ، نمونه باید دور از گرما و یا سرما ، در دمای  25 – 15 درجه سانتی‌گراد  به آزمایشگاه فرستاده شود.