ممیزی ایزو 15189

portfolio image

ممیزی ایزو 15189 از امروز 99/12/13 در آزمایشگاه پاستور آغاز می گردد

بعد از ممیزی اولیه ایزو 15189 در آبان ماه 1399، اکنون ممیزی بررسی عدم انطباق های دور قبل برگزار می گردد.