سرویس دستگاه های بخش بیوشیمی و هورمون

portfolio image

امروز 1396/10/5 سرویس دوره ای دستگاه های بخش شیمی و هورمون توسط سرویس کارهای شرکت اکبریه انجام گردد.