ممیزی تمدید لوح کیفیت

portfolio image

 در تاریخ 1396/12/09 ممیزی ازمایشگاه جهت تمدید لوح کیفیت برای دومین سال متوالی توسط آقایان مهندس ناصری، مهندس دهقان و مهندس آقایی انجام پذیرفت.

در طول مدت بازرسی تمامی بخش های آزمایشگاه به صورت کامل مورد بازنگری قرار گرفت.

بازرسی شامل بررسی تمامی مستندات آزمایشگاه و طرح سوالات از مسئولین بخش ها و جانشین های بخش ها بود.