اخبار

News

سرویس دستگاه های بخش بیوشیمی و هورمون

1396/10/5

ممیزی تمدید لوح کیفیت

1396/12/15

معضلات کمبود واکسن در دنیا/ 3 میلیون آمریکایی دومین دز واکسن کرونا را تزریق نکردند

1399/12/13

راه های تقویت سیستم ایمنی بدن

1399/12/16

ناشتایی در انجام آزمایشات

1399/12/16

تفسیر آزمایشات بیوشیمی و رنج نرمال آنها

1399/12/16

ممیزی ایزو 15189

1399/12/13

ممیزی ایزو 15189 از امروز 99/12/13 در آزمایشگاه پاستور آغاز می گردد